Beleidsplan

B E L E I D S P L A N 2018 – 2023 STICHTING KOOPMANSWELVAART

De statutaire doelstelling van stichting Koopmanswelvaart luidt kortweg:
• Aankoop van voormalig beurtschip de Koopmanswelvaart
• Beheer van het vaartuig
• Het goed onderhouden van het schip
• Het schip te behouden voor de stad Bolsward
• Bolsward als thuishaven te benoemen
• Vaartochten en activiteiten/evenementen organiseren voor donateurs en belangstellenden
Om dit geregistreerd varend erfgoed te behouden voor de stad Bolsward, en hiermee de historie van het schip uit te dragen mede in relatie tot de stad Bolsward is het navolgende beleidsplan vastgesteld in de bestuursvergadering van stichting Koopmanswelvaart d.d. 27 november 2018.
• Uiterlijk een half jaar na aankoop van het schip dienen plannen te zijn opgesteld tot een beheer- en onderhoudsplan
• Dienen een aantal kwalitatieve vrijwilligers te zijn aangetrokken ter uitvoering van die plannen
• Dient een rooster te zijn opgesteld ter coördinatie van de te plegen (onderhouds-) werkzaamheden

Vervolgens:
• Het schip eens per 6 jaar te onderwerpen aan een grondige werfinspectie, waarbij ook de onderwaterspiegel moet worden beoordeeld
• De uitkomst van dit onderzoek dient te worden vastgelegd in een door de werf op te maken inspectierapport
• Het werven van donateurs (“vrienden van de Koopmanswelvaart”) ter verkrijging van de nodige financiële middelen ter bekostiging van het (jaarlijks) onderhoud
• Het opstellen van actieplannen om die acquisitie te realiseren
• Om zowel het schip als de stichting meer bekendheid te geven en zichtbaar te maken voor een breed publiek wordt een website gemaakt
• Wordt aansluiting c.q. lidmaatschap aangevraagd bij organisaties als:
“Register Varend Erfgoed Nederland” (RVEN)
“Federatie Varend Erfgoed Nederland”(FVEN)
“Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig” (LVBHB)
• En wordt de status van Culturele ANBI aangevraagd (toegewezen met ingang van 1 januari 2019)
• In voorkomende gevallen wordt overleg gepleegd met Stichting Bolswards Historie (SBH)
• Eens in de 5 jaar, of zoveel eerder, wordt dit beleidsplan indien nodig aangepast